Σύνδεση ΠΑΔΑ με την υπηρεσία eDiplomas

Το Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής αποτελεί το τρίτο Ανώτατο Εκπαιδευτικό Ίδρυμα, το οποίο εντάσσεται στην εθνική υπηρεσία eDiplomas την ψηφιακή πλατφόρμα βεβαίωσης κτήσης τίτλου σπουδών τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, η οποία πρόκειται να τεθεί σε δημόσια παραγωγική λειτουργία τις επόμενες ημέρες. Η εφαρμογή αυτή έχει υλοποιηθεί από τα ΑΕΙ της χώρας και το Ακαδημαϊκό Διαδίκτυο (GUnet). Μέσω αυτής, ο πολίτης-κάτοχος τίτλου σπουδών από ελληνικό ΑΕΙ μπορεί χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό του στο TAXISnet, να εξουσιοδοτήσει έναν φορέα (δημόσιο οργανισμό ή εταιρεία) να λάβει πληροφορίες για τους τίτλους σπουδών του. Η υπηρεσία αντλεί τα στοιχεία των τίτλων απευθείας από τα συστήματα διαχείρισης φοιτητολογίων και, χρησιμοποιώντας τεχνολογίες κρυπτογράφησης και ψηφιακής υπογραφής, εξασφαλίζει τόσο την προστασία των προσωπικών δεδομένων του πολίτη, όσο και την αυθεντικότητα των παρεχόμενων στοιχείων. 

Το Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής ολοκλήρωσε με επιτυχία τη διαλειτουργική σύνδεση των συστημάτων του με την υπηρεσία eDiplomas και προχώρησε στην ένταξη των προπτυχιακών τίτλων σπουδών ΠΕ που έχουν απονεμηθεί από την ίδρυσή του (2018 και μετά). Στο προσεχές διάστημα πρόκειται να ενταχθεί στην υπηρεσία το σύνολο των τίτλων σπουδών (προπτυχιακών ΤΕ και μεταπτυχιακών) που εκδόθηκαν πριν και μετά την ίδρυση του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής.

Την Πέμπτη, 5 Νοεμβρίου 2020 το Πανεπιστήμιο συμμετείχε μέσω τηλεδιάσκεψης (φωτ.), ως το πλέον προσφάτως συνδεθέν Ίδρυμα στην πλατφόρμα, σε συνάντηση εργασίας με τους πρυτάνεις των Πανεπιστημίων της Κρήτης, στελέχη από τον ΑΣΕΠ και τον ΔΟΑΤΑΠ, στελέχη του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης και του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων και διευθυντές Πληροφορικής των Πανεπιστημίων και του Ακαδημαϊκού Διαδικτύου (GUNET) παρουσία του Υφυπουργού Ψηφιακής Διακυβέρνησης Γρηγόρη Ζαριφόπουλου και του Υφυπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων Βασίλη Διγαλάκη.