Μνημόνιο Συνεργασίας του ΠΑΔΑ με την Γενική Γραμματεία Επαγγελματικής Εκπαίδευσης, Κατάρτισης, Διά Βίου Μάθησης και Νεολαίας του ΥΠΑΙΘ

Στην Πανεπιστημιούπολη Άλσους Αιγάλεω υπογράφθηκε Μνημόνιο Συνεργασίας του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής, εκπροσωπούμενο από τον Πρύτανή του καθηγητή Παναγιώτη Καλδή, με την Γενική Γραμματεία Επαγγελματικής Εκπαίδευσης, Κατάρτισης, Διά Βίου Μάθησης και Νεολαίας του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων, η οποία εκπροσωπήθηκε από τον Γενικό Γραμματέα της Δρα Γεώργιο Βούτσινο.

Σκοπός του Μνημονίου είναι ο σχεδιασμός, ο προγραμματισμός, ο συντονισμός, η ανάπτυξη προτάσεων για την υλοποίηση δράσεων που θα εφαρμόζονται σε όλα τα στάδια της επαγγελματικής εκπαίδευσης, της επαγγελματικής κατάρτισης, διά βίου μάθησης και νεολαίας, προκειμένου:

α) να διασφαλίζονται ίσες ευκαιρίες για όλους ανεξαιρέτως τους νέους, χωρίς διακρίσεις και αποκλεισμούς,
β) να εξασφαλίζεται η βέλτιστη ικανοποίηση των αναγκών του ατόμου σε σχέση με τις εκάστοτε υφιστάμενες ανάγκες της αγοράς εργασίας και της ελληνικής οικονομίας,
γ) να αναπτυχθεί ένα ανθρώπινο κεφάλαιο ανταγωνιστικό, τόσο σε εθνικό όσο και σε διεθνές επίπεδο.

Ο Πρύτανης του ΠΑΔΑ ευχαρίστησε τον Γενικό Γραμματέα Δρ. Γεώργιο Βούτσινο για την παρουσία του και την προοπτική για συνεργασία. Αναφέρθηκε στην εμπειρία, τις υποδομές και στις δυνατότητες του Ιδρύματος για την κάλυψη εκπαιδευτικών και ερευνητικών αναγκών κοινού ενδιαφέροντος που σχετίζονται με τον θεσμικό ρόλο και την ιδιαίτερη αποστολή της Γενικής Γραμματείας.

Ιδιαίτερη αναφορά έγινε σε καινοτόμες γνώσεις, ικανότητες και δεξιότητες σχετικά με σύγχρονα και διανοιγόμενα αντικείμενα επιστημών (Science), τεχνολογίας (Technology), μηχανικής (Engineering), τέχνης (Art) και μαθηματικών (Mathematics), καλύπτοντας τα επιμέρους γνωσιολογικά πεδία των έξι Σχολών του ΠΑΔΑ, που μπορούν να αξιοποιηθούν από την Γενική Γραμματεία.

Ο Γενικός Γραμματέας Δρ. Γεώργιος Βούτσινος εξήρε την εξωστρέφεια και την ταχεία ανάπτυξη του Πανεπιστημίου, επισημαίνοντας τον καθοριστικό του ρόλο στην τριτοβάθμια εκπαίδευση και τη διασύνδεσή του με την κοινωνία, την φυσιογνωμία του ως «πράσινο πανεπιστήμιο», όπως και την συμβολή του στην ευόδωση και την επιτάχυνση της υλοποίησης του προγραμματικού περιεχομένου της Γενικής Γραμματείας Επαγγελματικής Εκπαίδευσης, Κατάρτισης, Διά Βίου Μάθησης & Νεολαίας.

Με στόχο τη μεγιστοποίηση της αποτελεσματικότητας στη συνεργασία των δύο φορέων, πρόκειται άμεσα να συγκροτηθεί Επιτροπή Συνεργασίας και Παρακολούθησης με συμμετοχή εκπροσώπων και των δύο φορέων.