Εμβληματική συνεργασία του ΠΑΔΑ με τον Ελληνικό Οργανισμό Τυποποίησης του Εθνικού Συστήματος Υποδομών Ποιότητας

Σε μία εμβληματική συνεργασία για τη διασύνδεση της έρευνας, της καινοτομίας και των δεδομένων της με την εθνική και τη διεθνή τυποποίηση και σε υπογραφή σχετικού μνημονίου συνεργασίας προχώρησαν το Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής και ο Ελληνικός Οργανισμός Τυποποίησης (ΕΛΟΤ) του Εθνικού Συστήματος Υποδομών Ποιότητας (ΕΣΥΠ) που εποπτεύεται από το Υπουργείο Ανάπτυξης και Επενδύσεων.

Ο ΕΛΟΤ είναι ο αναγνωρισμένος Οργανισμός Τυποποίησης στην Ελλάδα, μέλος των Διεθνών και Ευρωπαϊκών Οργανισμών Τυποποίησης (ISO/IEC/CEN/CENELEC) με αποκλειστική, σε εθνικό επίπεδο, αρμοδιότητα υιοθέτησης, θέσπισης και καθιέρωσης των Ελληνικών Προτύπων.

Από πλευράς του ΕΛΟΤ το μνημόνιο υπέγραψε ο Διευθύνων Σύμβουλος του ΕΣΥΠ Νικόλαος Καλάκος και από πλευράς του Πανεπιστημίου ο Πρύτανης καθηγητής Παναγιώτης Καλδής. Στην εν λόγω τελετή υπογραφής παρίστατο και ο Ιωάννης Μιχιώτης, Αναπληρωτής Διευθύνων Σύμβουλος και μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου του ΕΛΟΤ.

Ο Διευθύνων Σύμβουλος του ΕΣΥΠ Νικόλαος Καλάκος αναφέρθηκε στην ταχεία ανάπτυξη του ΠΑΔΑ και στην εξαιρετική αναγνωρισιμότητά του στα γνωστικά αντικείμενα που επιστημονικά δραστηριοποιείται, όπως και στις επιτυχημένες διεπιστημονικές του προσεγγίσεις, ενώ ο Πρύτανης καθηγητής Παναγιώτης Καλδής τόνισε την ιδιαίτερη σημασία της συγκεκριμένης συνεργασίας και την αξία της τυποποίησης και των προτύπων ως υπόβαθρου προαγωγής της σύγχρονης γνώσης (state of the art) και ως αποτελεσματικής μεθόδου διάχυσης και αξιοποίησης των ερευνητικών αποτελεσμάτων στην κοινωνία.

Ανάμεσα σε άλλα, τo μνημόνιο συνεργασίας των δύο φορέων αποσκοπεί στην αξιοποίηση των διεθνών και ευρωπαϊκών προτύπων, στην εκπαίδευση και την κατάρτιση για την ανάπτυξη εμπειρογνωμόνων τυποποίησης που να μπορούν να συμμετέχουν αποτελεσματικά στα προ-τυποποιητικά ερευνητικά και τυποποιητικά έργα σε εθνικό, ευρωπαϊκό και διεθνές επίπεδο.

Ακόμη, τομείς προτεραιότητας ενδιαφέροντος είναι η ανάπτυξη και αξιοποίηση προτύπων για την πιστοποίηση δεξιοτήτων, την πληροφορική, την τεχνητή νοημοσύνη και τον ψηφιακό μετασχηματισμό, τις επιστήμες μηχανικών, την υγεία και την αγροδιατροφή, τις τέχνες και τον πολιτισμό, την διακυβέρνηση και τη μετάβαση στην κυκλική οικονομία για την ποιότητα ζωής και τη βιώσιμη ανάπτυξη.

Επιπρόσθετα, οι δύο φορείς συμφώνησαν για την ανάληψη συνεργασιών με τη Δημόσια Διοίκηση και Τοπική Αυτοδιοίκηση και άλλους συλλογικούς φορείς,  για την εξυπηρέτηση των ως άνω σκοπών και αξιοποίηση σχετικών ευρωπαϊκών και εθνικών χρηματοδοτικών εργαλείων με την υποβολή από κοινού προγραμμάτων, ερευνητικών και αναπτυξιακών.

Η συνεργασία αποσκοπεί, ειδικότερα,

α) στην ευαισθητοποίηση της ακαδημαϊκής κοινότητας (ερευνητές / διδάσκοντες και φοιτητές) για την αξία της τυποποίησης και το ρόλο των προτύπων στην οικονομία, στη δημόσια διοίκηση, στην κοινωνία και στην έρευνα και καινοτομία,

β) στη συμμετοχή της ακαδημαϊκής και ερευνητικής κοινότητας σε αντίστοιχα Ευρωπαϊκά και Διεθνή όργανα, στις διαδικασίες εκπροσώπησης της χώρας για τη συνδιαμόρφωση προτύπων,

γ) στην αξιοποίηση των προτύπων στα εκπαιδευτικά προγράμματα και στις πανεπιστημιακές σπουδές και στα προγράμματα κατάρτισης του Κέντρου Επιμόρφωσης και Δια Βίου Μάθησης του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής (ΚΕΔΙΒΙΜ),

δ) στην ενίσχυση της συμμετοχής σε προ-τυποποιητικά ερευνητικά και τυποποιητικά έργα σε ευρωπαϊκό επίπεδο,

ε) στη συμμετοχή μελών της ακαδημαϊκής και ερευνητικής κοινότητας σε επιτροπές και ομάδων τυποποίησης ΕΛΟΤ, και

στ) στην ανάπτυξη εμπειρογνωμόνων Τυποποίησης από προσωπικό και τομέων εθνικού ενδιαφέροντος και της Δημόσιας Διοίκησης, για την εθνική εκπροσώπηση των συμφερόντων της βιομηχανίας και της χώρας.

Υπεύθυνοι για τον σχεδιασμό και την υποβολή των προτάσεων για προγράμματα και δράσεις και την παρακολούθηση της υλοποίησης, ορίστηκαν  ο Δρ. Φραγκούλης Κρόκος, Προϊστάμενος ΕΛΟΤ εκ μέρους του ΕΣΥΠ/ΕΛΟΤ και η καθηγήτρια Κλειώ Σγουροπούλου, Αντιπρύτανις Οικονομικών, Προγραμματισμού και Ανάπτυξης, εκ μέρους του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής.

Προηγούμενο άρθροΤεράστιο φιλανθρωπικό έργο από την Χριστιανική Στέγη Κοριτσιού «Αγία Άννα»
Επόμενο άρθροΜια δράση εξωστρέφειας: Επίσκεψη φοιτητών ΠΑΔΑ στην Βαρβάκειο Αγορά