Χρηματοδότηση Κεντρικής Υποδομής Νεφοϋπολογιστικής και Τεχνητής Νοημοσύνης του ΠΑΔΑ από την Περιφέρεια Αττικής

Τις αποφάσεις ένταξης των θετικά αξιολογημένων προτάσεων που υπεβλήθησαν στο πλαίσιο της Πρόσκλησης ΑΤΤ 100 με τίτλο «Ανάπτυξη Υποδομών και Δομών σε κρίσιμες περιοχές και τομείς Έρευνας & Καινοτομίας σε συμφωνία με την Υλοποίηση της RIS3 της Περιφέρειας Αττικής» υπέγραψε την Τρίτη 15/6/2021 ο Περιφερειάρχης Αττικής Γ. Πατούλης, σε διαδικτυακή εκδήλωση στην οποία συμμετείχαν 14 Ακαδημαϊκά και Ερευνητικά Ιδρύματα της Περιφέρειας, τα οποία χρηματοδοτούνται με το συνολικό ποσό των 13,2 εκ. Ευρώ (Δελτίο Τύπου Περιφέρειας).

Ο Πρύτανης του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής Καθηγητή Παναγιώτης Καλδής, παρουσία της Αντιπρυτάνεως Οικονομικών, Προγραμματισμού και Ανάπτυξης Καθηγήτριας Κλειώς Σγουροπούλου (Επιστημονικά Υπεύθυνης Πράξης) και του Αντιπρύτανη Έρευνας και Δια Βίου Εκπαίδευσης Καθηγητή Ιωάννη Καλδέλλη (Αναπληρωτή Επιστημονικά Υπευθύνου) εξέφρασε προς τον Περιφερειάρχη και την Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης της Περιφέρειας Αττικής τις ευχαριστίες του για την χρηματοδότηση εξοπλισμού σε τεχνολογίες αιχμής ο οποίος θα ενισχύσει σημαντικά τις δράσεις έρευνας και καινοτομίας του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής αλλά και τη μεταφορά υψηλού επιπέδου τεχνογνωσίας στο επιχειρηματικό οικοσύστημα της Περιφέρειας.

Η πρόταση του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής με τίτλο «Ανάπτυξη Υποδομών του ΠΑΔΑ για την Έρευνα και την Καινοτομία στην Τεχνητή Νοημοσύνη και τις εφαρμογές της (UNIWA AI Innovation Hub)» έλαβε την 3η θέση της αξιολογικής κατάταξης μεταξύ των 16 προτάσεων που υπεβλήθησαν.

Στόχος του έργου UNIWA AI Innovation Hub  είναι η δημιουργία ενός πρότυπου κόμβου πρόσβασης και ενός μοναδικού για τα ελληνικά (και όχι μόνο) δεδομένα, οικοσυστήματος υποδομών αιχμής που

  • αξιοποιεί τις υφιστάμενες δομές και την υψηλή εξειδίκευση του ανθρώπινου δυναμικού του ΠΑΔΑ
  • προσφέρει τη δυνατότητα ανάπτυξης καινοτόμων εφαρμογών Τεχνητής Νοημοσύνης σε ευρύτατο φάσμα τομέων έρευνας και εξειδίκευσης του Πανεπιστημίου (υγεία, διατροφή & τρόφιμα, τουρισμός, εφαρμογές μηχανικού, ενέργεια και περιβάλλον, τέχνη και πολιτισμός)
  • τοποθετεί το ΠΑΔΑ σε εξέχουσα θέση παρόχου υποδομής και τεχνογνωσίας σε αντικείμενα αιχμής
  • προωθεί νέες συνεργασίες με επιχειρήσεις (κυρίως υψηλής έντασης γνώσης) στο οικοσύστημα της Περιφέρειας Αττικής
  • συμβάλλει στην ανάδειξη του ΠΑΔΑ ως ενός ελκυστικού και ανταγωνιστικού εταίρου με συγκριτικά πλεονεκτήματα σε ευρωπαϊκό επίπεδο για δράσεις Έρευνας και Ανάπτυξης, εν όψει και του νέου Προγραμματικού Πλαισίου της ΕΕ «Horizon Europe 2021-2027»